Andmekaitsetingimused

Käesolev Privaatsuspoliitika aitab meie veebipõhiste teenuste kasutajal („teie” või „Kasutaja”) aru saada, milliseid isikuandmeid ja muud teavet Läätsa Kalatööstus AS oma veebipõhiseid teenuseid pakkudes kogub ja kuidas neid andmeid töödeldakse. Läätsa Kalatööstus AS omab kaubamärki Kaluri. Privaatsuspoliitika on osa Läätsa Kalatööstus AS veebipõhiste teenuste kasutustingimustest, millega saate tutvuda veebilehel www.kaluri.ee . Privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikide Läätsa Kalatööstus AS veebipõhiste teenuste kasutamisele. Kui veebipõhiste teenuste kasutaja ei nõustu käesoleva Privaatsuspoliitikaga või Läätsa Kalatööstus AS veebipõhiste teenuste kasutustingimustega, ei tohi ta veebipõhiseid teenuseid kasutada.

„Isikuandmete” all mõeldakse andmeid, mille põhjal on võimalik Kasutajat tuvastada. Läätsa Kalatööstus AS võib koguda ka mitteisiklikke andmeid, mille põhjal isikut tuvastada ei saa. Samuti võib Läätsa Kalatööstus AS luua selliseid mitteisiklikke andmeid, eemaldades selle osa isikuandmetest, mille põhjal on võimalik antud isikut tuvastada.

Isikuandmete töötlemine

Läätsa Kalatööstus AS kogub vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud käesolevas Privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide saavutamiseks. Läätsa Kalatööstus AS kogub veebipõhiste teenuste kasutamisest tulenevaid logiandmeid.

Läätsa Kalatööstus AS võib kasutada isikuandmeid:

veebipõhiste teenuste kasutamiseks;
veebipõhiste teenuste haldamiseks ja arendamiseks;
veebipõhiste teenuste kasutamise statistika koostamiseks;
kontakteerumiseks veebipõhiste teenuste kasutajatega;
turustus- ja reklaamimaterjalide Kasutajale saatmiseks;
muude Läätsa Kalatööstus AS toodete ja teenuste arendamiseks;
veebipõhiste teenuste ning muude Läätsa Kalatööstus AS toodete ja teenuste turu- või muude uuringute ja raportite jaoks;
kasutajate analüüsimiseks, et pakkuda neile sobivamat teenust ja sisu;
automaatseks otsustamiseks.

Läätsa Kalatööstus AS kohustub täitma ELi andmekaitsemäärust ((EL) 2016/679), Eesti andmekaitseseadust ja teisi ettevõtte tegevusele kohaldatavaid seadusi ning muid isikuandmete töötlemist käsitlevaid määrusi ja õigusakte ning töötlema isikuandmeid vastavalt teabehalduse ja andmetöötluse heale tavale. Läätsa Kalatööstus AS töötajad on kohustatud hoidma kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.

Andmeid kasutatakse veebilehe kasutamisest, Läätsa Kalatööstus AS õigustatud huvidest, Kasutaja selgesõnalisest nõusolekust või kliendisuhtest lähtuvalt.

Veebipõhiste teenuste arendamiseks võib Läätsa Kalatööstus AS kasutada kolmandate isikute pakutavaid vahendeid, nagu Google Analytics.

Andmete avaldamine, edastamine või kustutamine

Läätsa Kalatööstus AS ei avalda oma veebipõhistes teenustes Kasutajate isikuandmeid. Veebipõhiste teenuste kasutaja võib veebipõhiseid teenuseid kasutades oma isikuandmed ise avalikustada, näiteks veebipõhistes teenustes kommenteerides või kasutades oma nime veebipõhiste teenuste kasutajatunnuse/kasutajanimena. Läätsa Kalatööstus AS ei vastuta selliste andmete kaitsmise eest, mille Kasutaja on ise veebipõhist teenust kasutades avalikustanud.

Läätsa Kalatööstus AS ei edasta teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta turustuse, turu-uuringute, küsitluste või andmebaaside koostamise eesmärgil kolmandatele isikutele. Isikuandmeid võidakse kasutada suunatud reklaamiks veebipõhiste teenuste osutamise raames ja muul sarnasel eesmärgil ning teie loal ka Läätsa Kalatööstus AS teenuste ja toode turustamiseks e-posti teel.

Läätsa Kalatööstus AS võib kasutada salvestatud andmete töötlemiseks vajalike tehniliste lahenduste ja teenuste hankimiseks väliseid teenusepakkujaid ning kasutada salvestatud andmete avamiseks spetsiaalset tehnilist kasutajaliidest. Isikuandmeid võidakse jagada selliste teenusepakkujate ja kolmandate isikutega selles ulatuses, nagu on vajalik võrguteenuste hooldamiseks, arendamiseks ja pakkumiseks. Läätsa Kalatööstus AS võib kasutada ka kolmandate isikute pakutavaid teenuseid, nagu e-posti teenused, krediitkaarditeenused, andmeanalüüsi- ja äriühingute andmete pakkumise teenused. Läätsa Kalatööstus AS jagab isikuandmeid eeltoodud kolmandatele isikutele vaid selles ulatuses, mis on vajalik nende teenuste pakkumiseks. Läätsa Kalatööstus AS ei vastuta nende kolmandate isikute tegevuse või rikkumiste eest.

Läätsa Kalatööstus AS võib jagada mitteisiklikke andmeid (nagu anonüümsed andmed Kasutaja kohta, veebipõhiste teenusteni juhatanud saitide aadressid ja veebipõhisest teenustest väljumiseks kasutatud aadress, platvormitüübid, veebiteenuste kasutamine nagu linkidel, ikoonidel või piltidel klõpsimine jne) kolmandatele isikutele, aitamaks neil teatud sisude kasutusviisidest aru saada. Erandjuhtudel võib isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada olukordades, mille puhul kehtiv seadus või määrus või mõni muu ametiasutuses välja antud korraldus seda nõuab või veebipõhiste teenuste kasutustingimuste täitmise jälgimiseks ja tagamiseks ning veebipõhiste teenuste ohutuse tagamiseks.

Läätsa Kalatööstus AS võib avaldada isikuandmeid seoses võimaliku tehingu või vara omandamisega, kus Läätsa Kalatööstus AS või selle üksus või osa neist müüakse andmete saajale.

Reeglina ei tohi isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, tagatakse isikuandmete töötlemise turvalisus ja asjakohasus lepinguga, kus on ära toodud andmekaitsemäärusele vastavad Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused, või teisi asjaomaseid kaitsemeetmeid kohaldades.

Läätsa Kalatööstus AS ei vastuta kolmandate isikute tegevuse (kaasa arvatud inimesed, ettevõtted ja teenused), kolmandate isikute veebilehtede sisu, Kasutaja poolt kolmandatele isikutele antud teabe kasutamise või muude toodete või teenuste eest, mida kolmandad isikud võivad pakkuda isegi siis, kui selline teenus on seotud Läätsa Kalatööstus AS veebipõhiste teenustega, nagu näiteks sotsiaalmeedia sõnumiteenused.

Säilitame Kasutaja isikuandmeid vaid seni, kuni neid on vaja käesolevas Privaatsuspoliitikas määratletud kasutuseesmärgi saavutamiseks. Lisaks võidakse teatud andmeid säilitada kauem, kui see on vajalik seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks.